Bangkok food system co.,ltd.

We're the delicious bridge connecting Japan's culinary wonders to the world!

นโยบายร้านค้า

1.นโยบายความเป็นส่วนตัว

เพื่อให้เป็นไปตามบทบัญญัติของกฎหมายซึ่งเกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท บางกอก ฟู้ด ซิสเต็ม จำกัด (ในที่นี้คือ “บริษัท”) ได้ดำเนินการเพื่อปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าผ่านนโยบายดังนี้ แคมเปญหรือบริการเฉพาะอาจจะมีนโยบายความเป็นส่วนบุคคลที่แตกต่างออกไป ดังนั้นโปรดอ่านเงื่อนไขดังกล่าวเพิ่มเติมด้วย

1.1 การเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

ข้อมูลส่วนบุคคลหรือข้อมูลส่วนตัว หมายถึง ข้อมูลใด ๆ ที่เกี่ยวข้องกับบุคคลใดบุคคลหนึ่งที่สามารถระบุตัวตนได้ ไม่รวมข้อมูลที่มีการลบข้อมูลประจำตัวออก (ข้อมูลที่ไม่ระบุตัวตน)

ยกตัวอย่างข้อมูลส่วนบุคคลที่เราอาจรวบรวม คือข้อมูลที่ท่านให้กับเรา ท่านอาจให้ข้อมูลที่เกี่ยวกับตัวท่านกับเราโดยกรอกข้อมูลในแบบฟอร์มของเรา ผ่านเว็บไซต์ https://bangkokfoodsystem.com (เว็บไซต์ของเรา) หรือโดยการตอบทางโทรศัพท์ อีเมล ช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เช่น Facebook, Instagram, Line หรือช่องทางอื่น ๆ

ซึ่งรวมถึงข้อมูลของท่านในการลงทะเบียนใช้งานเว็บไซต์ของเรา, การเข้าแข่งขัน, การส่งเสริม หรือการค้นหา

เมื่อท่านรายงานปัญหากับทางเว็บไซต์ของเราหรือบริการใด ๆ ที่มีอยู่บนเว็บไซต์ของเราเป็นครั้งคราว ซึ่งต้องมีการให้ข้อมูลที่จำเป็น ข้อมูลที่ท่านให้เราอาจรวมถึง ชื่อของท่าน, ที่อยู่, อีเมล และเบอร์โทรศัพท์ ในการเข้าชมเว็บไซต์แต่ละครั้ง เราอาจรวบรวมข้อมูลต่าง ๆ ดังต่อไปนี้โดยอัตโนมัติ :

– ข้อมูลทางเทคนิคซึ่งอาจรวมถึงโปรโตคอล (IP ADDRESS) ที่ใช้เชื่อมต่อคอมพิวเตอร์ของท่านมายังอินเตอร์เน็ต ข้อมูลการ Log-in ของท่าน, ประเภทและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์, การตั้งค่าโซนเวลา, ชนิดของปลั๊กอินและเวอร์ชันของเบราว์เซอร์, ระบบปฏิบัติการและแพลตฟอร์ม, ข้อมูลเกี่ยวกับการเข้าชมของท่าน

รวมถึงตัวระบุที่อยู่ของไฟล์หรือเว็บไซต์บนอินเตอร์เน็ต (URL) การเยี่ยมชมเว็บไซต์ โดยผ่านหรือจากเว็บไซต์ของเรา (รวมทั้งวันที่และเวลา) ผลิตภัณฑ์ที่ท่านดูหรือค้นหา (เช่นการเลื่อน คลิก และเลื่อนเมาส์) และวิธีการที่ใช้ในการเรียกดูจากหน้าเว็บและหมายเลขโทรศัพท์ใด ๆ ที่ใช้ในการโทรไปยังหมายเลขบริการลูกค้าของเรา

– Bangkok Food System ใช้ Google Analytics เพื่อพัฒนาบริการ ประสบการณ์ของผู้ใช้งาน และวิเคราะห์การใช้เว็บไซต์ของ Bangkok Food System วัตถุประสงค์ในการวิเคราะห์เว็บไซต์ เพื่อใช้ข้อมูลที่รวบรวมในการ ติดตามประสิทธิภาพของเว็บไซต์ ข้อมูลที่รวบรวมจาก Analytics จะไม่ถูกนำมาใช้สำหรับการจัดทำโปรไฟล์การโฆษณาหรือวัตถุประสงค์ทางพาณิชย์อื่น ๆ

หากท่านไม่สะดวกให้ข้อมูลส่วนบุคคล

ขณะที่เราจำเป็นต้องรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย หรือ ภายใต้เงื่อนไขของสัญญาที่เรามีกับท่าน แต่ท่านไม่สามารถให้ข้อมูลส่วนบุคคลที่จำเป็นนั้นได้ เราอาจไม่สามารถทำสัญญากับท่านได้ (ยกตัวอย่างเช่น ให้บริการกับท่านได้) ในกรณีนี้เราอาจต้องยกเลิกข้อผูกพันตามสัญญาทั้งหมดกับท่าน แต่เราจะแจ้งให้ท่านทราบ หากมีกรณีดังกล่าวเกิดขึ้น ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านมีการจัดเก็บอย่างไร

เราเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลประเภทต่าง ๆ ที่เราได้รับจากลูกค้า (กลุ่มที่น่าจะเป็นลูกค้าและลูกค้าปัจจุบัน) ด้วยตนเองหรือจากเว็บไซต์ของเราในบริบทของความสัมพันธ์ตามสัญญา เราอาจรวบรวมและประมวลผลข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้รับตามกฎหมาย ไม่เพียงแต่จากลูกค้า แต่รวมถึงจากบุคคลที่สาม เช่น หน่วยงานของรัฐหรือ บริษัทที่ได้แนะนำลูกค้าให้แก่เรา

วัตถุประสงค์ในการเก็บข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน เพื่อวัตถุประสงค์ในการบริหารจัดการเพื่อให้บริษัทฯ สามารถดำเนินธุรกิจกับท่านได้อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพ และถูกต้องตามกฎหมาย หรือเพื่อประโยชน์อื่นใดอันชอบด้วยกฎหมายของกลุ่มบริษัทฯ ท่านมีอิสระในการตัดสินใจในการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน แต่หากท่านไม่ประสงค์ให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านแกบริษัทฯ ท่านอาจไม่ได้รับสิทธิประโยชน์บางอย่าง เช่น บริษัทฯ การเข้าร่วมกิจกรรมส่งสริมการขายต่าง ๆ

บริษัทฯ ขอแจ้งวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ดังต่อไปนี้

    – เพื่อตรวจสอบตัวตนของท่าน

    – เพื่อนำเสนอและพัฒนาผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

    – เพื่อติดต่อ สอบถามความพึงพอใจหรือตอบคำถามเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ สินค้า และบริการ

    – เพื่อเป็นช่องทางในการติดต่อสื่อสาร โฆษณาประชาสัมพันธ์

    – เพื่อปฏิบัติตามกฎหมายและข้อบังคับที่เกี่ยวข้องกับกฎหมายเกี่ยวกับการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล

1.2 การจัดการข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะจัดการข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าอย่างเหมาะสมและมุ่งมั่นเพื่อป้องกันข้อมูลไม่ให้รั่วไหลสู่ภายนอก

นอกจากนี้ทางบริษัทยังมีมาตรการในการรักษาข้อมูลอย่างเหมาะสมและปลอดภัยเพื่อป้องกันการสูญหาย

การทำลายและการเปลี่ยนแปลงแก้ไขสำหรับการเข้าถึงข้อมูลโดยไม่ได้รับอนุญาต ในกรณีที่บริษัทต้องใช้บุคลากรจากภายนอก บริษัทจะดำเนินการและให้คำแนะนำบุคคลภายนอกดังกล่าวนั้นตามความเหมาะสม เพื่อให้แน่ใจว่าข้อมูลของลูกค้ามีการส่งผ่านในสัญญาหรือวิธีการอื่นโดยเหมาะสม

1.3 การใช้ข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทจะใช้ข้อมูลที่รวบรวมเกี่ยวกับลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์ดังต่อไปนี้ :

    – เพื่อแจ้งให้ลูกค้าทางออนไลน์ จดหมายการขายและแคมเปญต่าง ๆ

    – เพื่อรวบรวมรายการสำหรับแคมเปญ เหตุการณ์และแบบสอบถาม และเพื่อส่งมอบรางวัลและผลตอบแทนแก่ผู้เข้าร่วม

    – เพื่อส่งนิตยสาร

    – เพื่อขอความเห็นของลูกค้าในการปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของบริษัท

    – เพื่อให้ลูกค้ามีข้อมูลที่ถูกต้องเกี่ยวกับบริการพิเศษและผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ

    – เพื่อตอบคำถามจากลูกค้า

บริษัทจะทำการดูแลที่เหมาะสมเมื่อมีการใช้ข้อมูลของลูกค้าที่มีการรวบรวมไว้เพื่อปกป้องสิทธิของลูกค้า นอกจากนี้ บริษัทจะไม่ใช้ข้อมูลของลูกค้าเพื่อวัตถุประสงค์อื่นนอกเหนือจากที่ระบุไว้ข้างต้นโดยไม่ได้รับอนุญาตของลูกค้า (ยกเว้นกรณีที่ลูกค้าให้ความยินยอมล่วงหน้าหรือตามกฎหมายกำหนด)

1.4 การแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคล

เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า บริษัทอาจจะแบ่งปันข้อมูลของลูกค้าให้กับกลุ่มบริษัทภายในขอบเขตที่มีความจำเป็น บริษัทจะรับผิดชอบการจัดการข้อมูลส่วนบุคคดังกล่าวสำหรับกรณีนี้

1.5 การจัดหา เปิดเผย แก้ไขและการระงับการใช้งานข้อมูลส่วนบุคคล

บริษัทฯ ไม่มีนโยบายที่จะแบ่งปันข้อมูลส่วนบุคคลให้กับบุคคลที่สามยกเว้นกรณีต่อไปนี้ :

    – เมื่อลูกค้าได้ยินยอมให้เปิดเผยหรือแบ่งปันข้อมูลส่วนตัวไปยังบุคคลที่สาม

    – เมื่อบริษัทได้รับข้อสงสัยด้านกฎหมายจากหน่วยงานราชการ อาทิ ศาลหรือตำรวจ

    – เมื่อการกระทำของลูกค้าบนเว็บไซต์ของบริษัทที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิทรัพย์สินหรือบริการของบริษัท และจะพิจารณาว่าเป็นสิ่งที่จำเป็นที่จะต้องดำเนินการเพื่อปกป้อง

    – เมื่อจำเป็นต้องใช้ข้อมูลอย่างเร่งด่วนเพื่อปกป้องร่างกายคนหรือปกป้องทรัพย์สินและเป็นการยากที่จะได้รับความยินยอมจากผู้ใช้

    – เมื่อใช้งานข้อมูลร่วมกันกับกลุ่มบริษัทที่อยู่ในขอบเขตที่จำเป็นเพื่อที่จะตอบสนองต่อการร้องขอจากลูกค้า

1.6 การบำรุงรักษาของระบบภายใน

บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าโดยการสร้างกฎระเบียบภายในที่เกี่ยวข้องกับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลบนพื้นฐานของนโยบายความเป็นส่วนตัวและโดยการออกคำสั่งในการจัดการข้อมูลส่วนบุคคลอย่างต่อเนื่องแก่พนักงาน

1.7 การใช้คุกกี้

คุกกี้จะมีการใช้บนบางหน้าของเว็บไซต์นี้ คุกกี้เป็นเทคโนโลยีสำหรับการสื่อสารระหว่างเซิร์ฟเวอร์ของเว็บไซต์และเบราว์เซอร์ ผ่านคุกกี้ จะสามารถระบุเบราว์เซอร์ที่ลูกค้าใช้ได้ แต่จะไม่ระบุถึงข้อมูลส่วนบุคคลของลูกค้าด้วยคุกกี้ จะมีการบันทึกประวัติการเข้าชมของเว็บไซต์ของบริษัทโดยผู้ใช้ ทำให้การใช้อินเตอร์เน็ตเป็นประโยชน์มากขึ้น มีการใช้งานคุกกี้อย่างแพร่หลายโดยถือเป็นเทคโนโลยีมาตรฐานของอินเตอร์เน็ต และมีการใช้งานในหลายๆ เว็บไซต์สำหรับปรับปรุงความสะดวกของลูกค้า แสดงโฆษณาไปยังลูกค้าและรวบรวมสถิติเมื่อมีการใช้บริการจากหุ้นส่วนของบริษัท ข้อมูลที่ได้รับจากการใช้งานคุกกี้จะถูกรายงานเป็นผลรวมไปยังบริษัทและหุ้นส่วนธุรกิจ รายงานรวมถึงข้อมูลการเข้าดูของลูกค้า และจากข้อมูลนี้ อาจมีการส่งโฆษณาของบริษัทให้กับเว็บไซต์อื่นๆ ที่ลูกค้าเข้าดู โดยการเปลี่ยนการตั้งค่าคุกกี้ด้วยตัวเอง ลูกค้าสามารถบล็อกคุกกี้ได้ ทั้งนี้หากมีการบล็อกคุกกี้ ผู้ใช้อาจไม่สามารถใช้บริการบางอย่างในเว็บไซต์นั้นได้ นอกจากนี้ขึ้นอยู่กับการใช้สภาพแวดล้อมในการใช้งานของลูกค้า (การตั้งค่าเบราว์เซอร์ การเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ต) อาจจะไม่สามารถบล็อกคุกกี้ได้ในบางกรณี

1.8 การตรวจสอบ

บริษัทจะตรวจสอบแนวทางสำหรับการปกป้องข้อมูลส่วนบุคคลและจะดำเนินมาตรการที่เหมาะสมเพื่อปรับปรุง โปรดทราบว่าบริษัทอาจเปลี่ยนแปลงนโยบายความเป็นส่วนบุคคลโดยไม่ต้องแจ้งล่วงหน้า นโยบายที่มีการปรับปรุงแล้วจะแสดงไว้ในหน้านี้

1.9 คำถาม

กรุณาติดต่อศูนย์บริการลูกค้าของบริษัท เบอร์ 02-231-2813 ถึง 5 ทุกวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09:00-17:00 น.